Kiểm chứng hóa đơn đã ký

Hệ thống chỉ chấp nhận file *.xml